top of page

Privacy Verklaring en Andere Documenten

Privacy Verklaring Arinna

1. INLEIDING

ARINNA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die de opleiding van haar cursisten heeft ontvangen. Daarnaast is Arinna verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die de opleiding zelf, al dan niet via haar digitale kanalen (o.a. de website) verzamelt. 

De cursisten van Arinna alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat Arinna zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat.  Arinna is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, data-minimalisatie en transparantie.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u, als verstrekker van de gegevens, toekomen.

2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

Persoonsgegevens

Arinna  ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen bij uw aanmelding als cursist. Daarnaast kan Arinna persoonsgegevens van u ontvangen hebben voor het maken van horoscopen van derden, correspondentie en gegevens die Arinna verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van Arinna of via haar andere (digitale) kanalen of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een lezing of informatiebijeenkomst). Arinna zal slechts persoonsgegevens van derden (niet zijnde cursisten) verwerken, indien de verstrekker daarvan expliciet heeft geverifieerd dat de betreffende persoon hiermee akkoord gaat.

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. In het kader van de aanmelding van onze cursisten verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: voorletter(s), roepnaam, tussenvoegsel(s), achternaam, titel, privéadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, woonplaats, land)

 • Overige persoonskenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats

 • Opleidingsgegevens: eerder gevolgde cursussen of opleiding,  werksituatie en beroep, eventueel lidmaatschap AVN

 • Communicatiegegevens: telefoonnummers privé (vaste en mobiel), e-mail          Administratiegegevens: bankgegevens

 • Gezinssamenstelling en woon- en leefsituatie

Doeleinden van de gegevensverwerking

Arinna verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het voeren van een cursistenadministratie door Arinna

 • Het maken van horoscopen ten behoeve van de opleiding van de cursisten

 • Om cursisten van Arinna toegang te bieden tot de online diensten van Arinna, zoals het toezenden van cursusmateriaal en het corresponderen over de cursus en de gemaakte werkstukken

 • Om peilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van kwaliteitsbeleid door Arinna

Gebruik van de gegevens

 • De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de opleiding en de administratie

 • De gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker is verkregen

 • Als Arinna wettelijk verplicht is persoonsgegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld in het geval van belastingaangifte of controle door de belastingdienst, zal dat uiteraard gebeuren en wordt de verstrekker daarvan op de hoogte gesteld.

 • Arinna maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.

3. COOKIES

Cookies of vergelijkbare technieken, die geen inbreuk maken op de privacy, worden uitsluitend gebruikt voor het adequaat functioneren van de website. Elke gebruiker of bezoeker van de website kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

4. BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de cursist de opleiding volgt.
De persoonsgegevens worden na het beëindigen van de opleiding of cursus niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang Arinna bij wet verplicht is om dit te doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens ( voorletter(s), tussenvoegsel(s), achternaam, start- en einddatum opleiding en e-mail adres nog slechts bewaard voor statische en archiefdoeleinden.
Wanneer de cursist via e-mail op de hoogte gehouden wil worden van nieuw cursusaanbod of andere activiteiten van Arinna, blijven de hiervoor benodigde persoonsgegevens bewaard ten behoeve van de verzendlijst. Het is altijd mogelijk om middels het sturen van een e-mail uit te schrijven voor deze mailings en om de persoonsgegevens te laten verwijderen uit de administratie van Arinna. 

5.  BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Arinna treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Binnen Arinna  kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door de docenten en administratief medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze docenten en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

6.  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

De cursist of andere gegevensverstrekker heeft te allen tijde het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Daarnaast heeft  de cursist het recht om de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en het recht op het overdragen van persoonsgegevens.
Wij zullen dit verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van het verzoek of bezwaar.

7.  CONTACTGEGEVENS
Floor Kurstjens, AVN-erkend astroloog
Herungerstraat 164
5911 AM  Venlo
077-3543601
fkurstjens@gmail.com
www.arinna.nl

bottom of page